ZUVA ROKUFA 1

ZUVA ROKUFA

Machechi akawanda (eKaturike, Orthodox, uye Chirungu) anopemberera November 2 gore negore. Uyu murayiro ndewaavo vanotenda murufu rusingaperi uye noupenyu husingaperi. Ikozvino kune mimhanzi yakawanda.

Iri ndiro zuva

998. Christine Paul Odell anopemberera zuva rekuzvarwa kwake nhasi. Chechi ine tsika yokurangarira vakafa, asi haisati yatangwa. Kisimusi nemazororo. November 2 izororo renyika mune imwe nyika.

Pogisa

Maererano nekutenda kwechiKristu, munhu anocheneswa kubva muchivi uye anomutswa. Kurasika kwegehena inzvimbo yourombo nenzara. Rangarira izvi kana munhu apinda muparadhiso. Ndosaka vaKristu pasi rose vachida kuponesa vakafa. Munguva yakapfuura, minyengetero mipfupi yaipiwa nokuda kwavadiwa navakafa.

Chirangaridzo chakakosha chemufi

Buddhism ndicho chitendero chechokwadi nhasi. Mhuri neshamwari vanowanzoenda kumakuva. Imba yacho yakashongedzwa neuta nemiseve. Mangwana anounza tariro yorugare rusingaperi.

Mekico Autumn

Mexico yakapesvedzera zvakasimba tsika dzemadzitateguru edu zvakanyanya. Nhasi, tsika dzeMexico dzakarasika. Vanopesvedzerwa netsika. 1-2. MunaNovember, guta rimwe nerimwe richava nemhemberero yakasiyana.

Días Festivos en el Mundo