RAY MAGUNAN KUMABVAZUVA

Zuva reMashiripiti, iro rinozivikanwawo saJesu Kristu, izororo rechiKristu rinobatanidzwa mukarenda yechitendero uye rinopembererwa muna Ndira. Tabatin inotanga izvi zvakasiyana uye inoratidza kuti II inotaridza Tabat itsva yechishanu, ipapo kubuda kwechiKristu. Muroyi Mambokadzi akashongedzwa uye akazvitsaurira kumuzinda weFly of Jesus, achipa marudzi matatu: Sensia, Mirra neGoridhe. Tocant neEpiphany zvinomiririra chiono chaJesu chenyika, kwete chifananidzo chechiJudha cheMuroyi Queen.

O Bishita o se fitfita Magunan

Pashure pokuberekwa kwaJesu muBheterehema, Judhea, akanzwa rimwe boka ramakava, madzimambo matatu: Mihori, Mukuru, uye Pelar (inzwi romupristi mukuru akachenjera , zita rorufu uye chiedza chaGust) . Sabi di Paribas) . Zvisinei, paakasvika kuJerusarema, akatanga kuenda kuna mambo wemureza katatu, achienda kubhaketi raPaddy kunogara muKaminda nerwiyo chairwo, achipedzisa nerunyararo nezvipo zvaMambokadzi wemashiripiti. baba vake vakanzwa mhuru paBheterehemu, nomurume ari muchidyiro. Anoita semuenzi wechipo. Esakinan so sensia, kunhuwa kwemazwi.

Uye nezuro manheru, mumwe muvuki akarota, achindinyevera mutariro yokuti ndaizofukidza rufu rwaJesu nokuda kweichi uye zuva rinotevera, kunze kwaJosefa naMaria, asi imwe hope dzakafanana neJerusarema. Akatora kubva muHondo yeMask, umo musikana anonzi Matanza aiziva Mhandara Yakaropafadzwa akaurayiwa muBheterehema.

Shumira pasi rose raMai Maguna

Días Festivos en el Mundo