MOBILE BIAHA-RUV PETROLI

Peter naPaul izororo reKatorike rinopembererwa muna Chikumi. Kumwe kutaura kwegamuchidzanwa reKaturike kwakapfuurira kutozosvikira pakupera kwezana ramakore rechi 7, mukusiana neizvo zvakarega kuvapo makore 29 apfuura.

Nokuti kunyange St. About Peter St. Pauro?

Vaapostora vose vari vaviri vanoirangarira kuva mbiru yechiKristu yetsigiro yorwizi nokuvamba kwechechi. Petro, achiperekedzwa naAsla naJamah Simoni, wokuGarireya anozvininipisa, anoteerera mumwe wevadzidzi vaJesu vakatendeka zvikuru, anoenda kuchikoro, uye anobvuma kupfuurira norwendo rwake pedyo negungwa. “Uyai naPetro neGwayana kurwizi. Chechi yangu yakagamuchira basa raPetro uye yakadzorerwa nesimba guru kupfuura kare, asi maererano naCarol, yakanga ina Jesu panguva yomuedzo wevaIsraeri uye yaiziva kuti ndiye aizova Mesiya. Akaenda ndokubvisa hembe yake, akaparidza chiKristu ndokutanga kufunga: Chechi yaKristu, kutambudzwa kwaAmai, mambo weRoma, yakashurikidzwa kusvikira vafira muchikoro.

Mukuita zvekusiya Sv. Pauro akanongedzerawo kuTaso, achimurangarira somuapostora wavahedheni navahedheni. MuFarisi wacho aiva mugari weRoma aiva mumishinari wechitendero nokuti aiva muKristu wechokwadi. Kubva pakutanga, ndakatarisa kasino ndichikumbira nhengo dzeChechi yeNubo kune vaKristu vashoma pfuma yavo uye Kiko nebato rake, pamwe chete nemutungamiri wePisces neDhamasiko. Tabatin chizaruro chaakazogamuchira muKabbalah, uye akazove mutungamiriri we " pack of persiguimi "”, Uye mwedzi wemutungamiriri wakatumidzwa zita raJesu neshoko kumarudzi epasi. Pauro akaramba akanyarara kwemazuva matatu pashure pokunge atanga kupikisa mumwe mukuru mukuru wechechi yechiKristu. Mukati mokubvunzurudza akatimisa ndokutiendesa kuRoma kunourawa mupurigatori.

Rumbidzo ngaive kuna St. Petro naPauro

Panguva iyoyo Hushe hweRoma hwakabatana neChechi yaPetro naPauro sechikamu cheVaapostora Mutsvene. Tambe ta lora stat di mundu ta hember kasnan i le nombor ma le sikuea ma le pablo. Chechi yeCatholic ichapemberera 29 Chikumi, zuva rakatevera mushure mekunge Papa vapa mupiro vachitsigira Lake Peter Abstol.

Días Festivos en el Mundo