DIADOMINO AGUS PASCO 1

DIADOMINO AGUS PASCO

Isita Svondo, inozivikanwawo seIsita Svondo, izororo rechiKristu rinopemberera Jesu umo vatatu vanodya muviri, rufu nekumuka kwaKristu. Nhamba yepamusoro yekuvimbika kuVhiki Tsvene inotanga paSvondo yeIsita.

Imba muSirbiša od Paska

Isita, inozivikanwawo seBuraku, itsika yakanaka yechiJudha inokudza Israel Boraku naLaman Kora, Hove, vanhu veTataba Katib muEgypt. Kana kuropafadzwa kwaKristu, sungano yechiKristu uye zviratidzo zvemutambo, uye Buraku Jesu gu morto am bida, zvisinei nekuti Murray ndiye muchinjikwa wecheni yakasarudzika uye muti wedhaimani.

Kugutswa neIsita

Uye kufunga kuti tsika yakajairika ingave sevhisi yekudikitira. Muguta rakabatana raNisani, mune karenda rechiJudha kusvikira kumwedzi wakapikirwa. Kunyange zvazvo gwayana rakanga rakaita somuranda muEgipita, guia paMosesi. Jesu nevaJudha vakapemberera Paseka nekuti vadzidzi vavo vaitevedzera tsika dzechiJudha uye vaifanira kubatana. Zita remutengi ndiE Ultimo Cena.

KuvaKristu, Isita inoreva kumuka kwaJesu pashure porufu rwake rwechitatu. Mwari ipapo achava mushando webasa rePaseka nemavambo uye zuva dzvene netsigiro huru yorumuko. Paseka mucherechedzo weChiedza chaKristu, chinotungamira mukumuka kweshoko mudzidziso yeEvhangeri. Chiito chake nokukurumidza pashure poKudya kwaShe Kwemanheru chinozivisa rutongeso rworudyi, kuchiteverwa nokutanga kwaPascals vatatu, Diarazon yeSanto .
Mangwana acho, Svondo, akashumira vakatendeka nomufaro. Chimiro chemufananidzo waKristu waive musanganiswa wekumukira, huranda nemubairo mukuru, mufaro kumaJuda uye hupenyu kune vakafa.

Tsika dzeIsita

Días Festivos en el Mundo