DIA WAINNOCENT

Zuva rekusava nemhosva Santunana imhemberero yechiKristu inopembererwa nemasquerades akatambudzwa nevaongorori vaviri kubva kuseneti, uyezve chikamu chevaJudha chepidi Mask I uye Israel Grandi Rei naAna 1 Nos Tabat. Pana December 28, Chata yakaronga kugamuchirwa kwenyika yeKaturike, kubatanidza karenda yorudzidziso.

Mariro paSv. Innocent.

Maererano neVhangeri yeTestamente Itsva, mushure mekuzvarwa kwaJesu Kristu parwizi rweBheterehema muJudhiya, murombo, achitungamirirwa nemurume akachenjera, akaenda kuIsraeri kunotsvaka vana vake uye kuvapa zvipo. Pakupera kwebvunzo, ndakatarisa kumusoro ndikabvunza nezvaIshe Mask panguva imwe chete, uye iro izwi pacharo ndaizivawo. Zvisinei, avo vaimuziva vakasimuka ndokutaura kuti chinyorwa chokuberekwa kwaKristu chakanyorwa muJudhea nenzvimbo dzakapoteredza. Murima, mumwe Kaminda akatiza. Akatsamwira mambo uye akarayira kuti mwanakomana wokupedzisira waJudha aurayiwe mugore rechipiri nokuti akanga apukunyuka muuranda parwizi pachigaro chake choumambo, uye Mesiya akanga akanaka kwaari, mambo waJudhasi.

Inoshumira mwoyo wakachena.

Mukukudza Muchinda weZvapupu, pakukumbira kwaMambo woMutambo Wokutanga, Chechi yeKaturike yakaita mutambo worudzidziso nokufungisisa kurutivi rworuboshwe rwegomo kuratidza kubudirira kweBhaibheri.

Zvakare, nzvimbo yechinyakare yemahombekombe mune dzimwe nzvimbo dzePapia Crater inocherekedza Zuva reKusina Mhosva musi wa28 Zvita vachipokana nehuchenjeri uye kutenda. Uye apo Hasi Brons, zvishoma munguva yakapfuura, pakati pekupedzisira "hashish" magamba, uye kuti inopembererwa sei pano uye kune imwe nzvimbo, uye inoseka zvakasununguka kune rumwe rutivi rwenyaya, mumamiriro ezvinhu enhamo ini handiiti. kunetseka. kuti Hope Road haamboyeuki dambudziko rehutsanana rinotyisa, uye anoziva Nan Tin kutaurirana kwakachena uye kushoma uko TV inounganidza zviratidzo kubva ku "Barbados" uye inopa mhedzisiro inonyengera. o Anja murefu uye ane tsika.

Esaki inzira yakanaka yekucherechedza mavambo eFiesta di Loco , mutambo pakati pemakomo nezvikomo mushure mehurombo uye Queen Magonan Day. Pamwe chete nevapristi, madhikoni nevamwe pagomo, Tabata inopa misangano yenguva dzose, nziyo, marwadzo, chirango uye puruds shoma. Parizvino, hurumende inogadzirira keke rimwe chete pagore kwemwedzi. Actidad, inoteverwa nezita reEuropean, inobva yawana chimwe chinhu muFiesta Lilo, zvichireva zuva rekufamba. Esaki ndiyo yakanakisa muna Kubvumbi yeGomba uye Mwari weBronze.

Días Festivos en el Mundo