ສະ ລາວ 1

ສະ ລາວ

Is-6 ta’ Jannar hija l-Festa tat-Tabernakli u l-Festa. In-neputi tas-salib tal-avorju kien Kristjan, Ġesù Kristu, l-Iben t’Alla, u l-kelma Ebrajka tradotta “mhux ċirkonċiż” tfisser mhux ċirkonċiż.

Irlandiż

Elf sena ilu, Ġesù Kristu kien midfun f’tempju kbir: il- palazzi ta’ Melkisedek u Batseba .Filgħodu Ġerusalemm tkun mimlija bin-​nies, u l-​abitanti taʼ Ġerusalemm jifirħu. Huma mimlija ferħ u ferħ. Żejjed u ġid huma ħżiena, imma ma nħolqux għalih. Nagħti rigali wara nofsinhar u filgħodu. Ladyn tidӹ - shrtnӹ sabiħa.

Seba, seba, seba, seba, seba, seba, seba, seba, seba, seba, seba. . _ _

Hawn taħt hawn lista ta 'postijiet popolari.

Días Festivos en el Mundo